Domov » Razpisi (page 2)

Razpisi

Razpis za delovno mesto

razpis-za-delovno-mesto

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF s pripadajočimi dopolnitvami) in na  podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2018

Kmetijsko gospodarstvo

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2017 ) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ... Bolj obsežno »

J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2018

Rast gospodarstva

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277  Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 17/2018), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku v letu 2018 v občini Središče ob Dravi

Priznanje 1

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2017 ) in  Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) za leto 2018, občina Središče ob Dravi objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku. Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Šport

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2018. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Jan Dworak TVP Kultura

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2018. Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Gasilska oprema

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2018. Bolj obsežno »