Domov » Razpisi (page 5)

Razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019

Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019. Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2018/19 bo potekal od 1. 6. do 16. 8. 2018. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

»UREDITEV OKOLICE OBČINSKIH STAVB KULTURNEGA DOMA OBREŽ IN MRLIŠKE VEŽICE SREDIŠČE OB DRAVI«.

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Popisi za javno naročilo TEHNIČNE SPECIFIKACIJE I Z J A V A O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izjava kadra o delovnih izkušnjah 1 Izvršnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE Predračun Seznam prijavljenih kadrov Soglasje podizvajalca za neposredna plačila VZOREC POGODBE Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku Bolj obsežno »

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2018

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT) Magdalenski trg 11, 2000 Maribor Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 12.3.2018, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje štipendije in sofinanciranje projektov za letu 2018 Bolj obsežno »

Razpis za delovno mesto

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF s pripadajočimi dopolnitvami) in na  podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2018

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2017 ) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ... Bolj obsežno »

J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2018

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277  Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 17/2018), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku v letu 2018 v občini Središče ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2017 ) in  Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) za leto 2018, občina Središče ob Dravi objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku. Bolj obsežno »