Domov » Document » Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek

Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Namen

Odmera višine komunalnega prispevka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. Investitor: ime in priimek oziroma naziv, naslov. Drugo: podatki o parceli, projektna dokumentacija, gradbena dokumentacija, druga dokumentacija.

Rok hrambe

TRAJNO

Opis storitve in oddaja vloge

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega dovoljenja predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine.

Potrebne priloge

  • Lokacijsko dovoljenje.
  • Projekt PGD.

Pristojni, dodatne informacije

Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Upravna taksa

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 22,60 EUR.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč  ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka  v Občini Središče ob Dravi http://www.sredisce-ob-dravi.si/wp-content/uploads/2014/01/Uradno-glasilo-občine-številka-11.pdf

Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek
Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek
Vloga za obročno plačevanje komunalnega prispevka
Vloga za obročno plačevanje komunalnega prispevka