Domov » Document » Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Namen

Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Podatki o parceli-ah.

Rok hrambe

10 LET

Opis storitve in oddaja vloge

Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin). Čeprav pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča ni več obvezna v nobenem postopku (podatke za potrebe postopka organ dolžan pridobiti sam), predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora.

Zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek (=ena taksa). En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih parcel.

Pristojni, dodatne informacije

Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge. Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine.

Upravna taksa

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdi­la iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

Po tarifni številki 37 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon u urejanju prostora (ZUreP-2), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341  

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča