Domov » Razpisi » Občina Središče ob Dravi obvešča zainteresirane podjetnike o objavi dveh razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev

Občina Središče ob Dravi obvešča zainteresirane podjetnike o objavi dveh razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev

Občina Središče ob Dravi obvešča zainteresirane podjetnike o objavi dveh razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev      

SPODBUDE V LESARSTVO

 
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Predmet razpisa: spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

Cilji razpisa:

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..).

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:

 • oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
 • oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) – do 70% vseh stroškov,
 • posredni operativni stroški – do 15% stroškov osebja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški pogodbenih raziskav – do 20% vseh stroškov,

Prijavitelj lahko za stroške iz sklopa po shemi de minimis pridobi največ 200.000,00 EUR ob upoštevanju pravila de minimis. Podjetja iz Vzhodne kohezijske regije so deležna do 75% subvencije, podjetja iz Zahodne kohezijske regije pa do 70% subvencije.

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev – do 60% vseh stroškov,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev – do 20% vseh stroškov.

Intenzivnosti pomoči Regionalna shema državnih pomoči:

 • mikro in mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45% upravičenih stroškov, Zahodna Slovenija 35% upravičenih stroškov
 • srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35% upravičenih stroškov, Zahodna Slovenija 25% upravičenih stroškov.

Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016.

INFORMACIJE: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Slovenski podjetniški sklad je 29. 7. 2016 v Uradnem listu RS št. 52/2016 in na spletni strani Sklada razpisal skupno 3,2 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 EUR v obdobju dveh let.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2016-2017 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Problemska območja, ki bodo upravičena do sofinanciranja projektov so geografsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji in imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih območij:
območja občin Pomurske regije,
– območja občin Pokolplja,
– območja občin Maribora s širšo okolico,
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

in so bila registrirana od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja).

Višina sofinanciranja

Maksimalna odobrena višina subvencije za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR  v dveh letnih izplačilih in sicer do največ 15.000,00 EUR v letu 2016 in do največ 25.000,00 EUR v letu 2017.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR. Upravičene do sofinanciranja so zgolj storitve, katerih vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV.
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
 • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Sofinanciranje se odobri za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017. Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 17. 10. 2016, drugi zahtevek pa najkasneje do 16. 10. 2017.

Rok za predložitev vlog je 23. 8. 2016.

INFORMACIJE http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi