Domov » Obvestila » Znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP) – V skladu z določbami ZUOPPSKP lahko zavarovanec na pristojni davčni organ zaradi škode, nastale kot posledica pozebe in snega, med 25. in 30. aprilom 2016, vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov.

V Uradnem listu RS, št. 52, z dne 29. 7. 2016, je bil objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta zakon določa interventne ukrepe za odpravo posledic pozebe in snega, ki sta prizadela Republiko Slovenijo v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 kot pomoč prizadetim kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami.
Eden od ukrepov za odpravo posledic pozebe in snega po tem zakonu je tudi zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95) na podlagi končne ocene škode. Ne glede na določbo 9. člena ZPKZ lahko zavarovanec na pristojni davčni organ zaradi škode, nastale kot posledica pozebe in snega, vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v roku 30 dni po uveljavitvi ZUOPPSKP, to je do 29. 8. 2016.

Obrazec: Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kratek opis


Vir: FURS