Domov » Razpisi » JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2017

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 13/2016 ) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za programsko obdobje 2015 – 2020 (  Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 10/2015  ) Občina Središče ob Dravi objavlja

Javni razpis
Prijavni obrazec 1- naložbe
Prijavni obrazec 2- trženje
Prijavni obrazec 3 – delovanje društev
Sklep o prerazporeditvi sredstev med ukrepi

Poročilo komisije o razdelitvi sredstev