Domov » Razpisi » J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2018

J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2018

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277  Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 17/2018), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi -(Uradno glasilo občine Središče ob Dravi 10/15); ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-2242788-2018 ) objavlja

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2018
Ukrep št. 1 – merila – Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep št. 1 – prijavni obrazec – Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep št. 2 – merila – Spodbujanje novih delovnih mest
Ukrep št. 2 – merila – Spodbujanje samozaposlovanja
Ukrep št. 2 – prijavni obrazec Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja