Domov » Razpisi » Trenutno odprti razpisi, na katere je prijava še možna

Trenutno odprti razpisi, na katere je prijava še možna

Trenutno odprti razpisi, na katere je prijava še možna:

NEPOVRATNA SREDSTVA

 

Področje internacionalizacije:

 

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023« Objavljen: 16.11.2018, odpiranja v 2019: 15.5.2019, 5.9.2019, naslednja odpiranja: po več odpiranj letno od 2020 do 2022; vrednost 6.100.000,00 EUR; namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. Upravičenci: MSP; Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu; Višina sofinanciranja: predvidoma5.313,06 EUR + 65,2 EUR/m2 ( 5-120 m2 ); Maksimalna vrednost sofinanciranja: predvidoma 13.137,06 EUR. Objava na povezavi:http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1163

 

Javni razpis »Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022«

Objavljen: 7.9.2018, odpiranje v letu 2019: 1.10.2019, vsa nadaljnja leta do leta 2021 pa vsakega 1.10. v letu; vrednost 9,4 mio EUR; namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika. Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev po shemi de minimis, višina sofinanciranja: do 70 %, Objava na povezavi:http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1160

  Področje podjetništva:

 Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI v verigah in mrežah vrednosti TRL6-9)

Objavljen: 30.6.2017, rok za oddajo vlog v letu 2019:  24.9.2019 ; vrednost odpiranja je 14,2 mio EUR; namen je sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju; upravičenci so MSP, velika podjetja in konzorciji; upravičeni stroški so stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitevzunanjih izvajalcev, investicije v neopredemetena sredstva in posredni stroški; višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %; maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR;objava na povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119

 

Javni razpis»Dopolnjevanje SME instrumenta – 1. faza«

Objavljen 9.12.2016, rok za oddajo vloge 15.5.2019 (četrto odpiranje):vrednost odpiranja490.000  EUR; maksimalna vrednost sofinanciranja: F1 do 35.000 EUR/projekt; namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „SealofExcellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta; upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili „SealofExcellence“; upravičeni stroški: stroški študije izvedljivosti po pavšalnem znesku; višina sofinanciranja: pavšalni znesek v višini 35.000 EUR; objava na povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

 

Javni razpisDopolnjevanje SME instrumenta – faza 2

Objavljen: 04.08.2017, rok za oddajo vlog 12.9.2018, vrednost odpiranja9,3 mio EUR; namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „SealofExcellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta; upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili „SealofExcellence“;upravičeni stroški: stroški osebja, stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, stroški raziskav, posredni stroški; višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja podjetja do 35 %; maksimalna vrednost sofinanciranja: do 1.600.000 EUR/projekt, objava na povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1127

 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Upravičeni stroški: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,  prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, prevoda prijave.

Maksimalna stopnja sofinanciranja: 60%

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 10.000,00 EUR/podjetje

Upravičenec ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje

Objava na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

 

 

Vavčer za certifikate kakovosti

Upravičeni stroški: pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Maksimalna stopnja sofinanciranja: 60%

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 10.000,00 EUR/podjetje

Upravičenec ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje

Objava na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

 

Javni razpis Eurostars 2019

Objavljen: 1.2.2019, rok za oddajo vlog 28.2.2019 do 20.00 ure, Višina razpisanih sredstev: 700.000,00 EUR (nepovratni viri), Število odpiranj v 2019: 1

Višina izplačil v 2019: 200.000 EUR. Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg . Cilj: spodbuditi slovenska podjetja k tržno orientiranim raziskovalno-razvojnim projektom in k povezovanju v mednarodne konzorcije. Upravičeni stroški: stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, stroški potovanj, stroški materiala, stroški svetovanja in drugih storitev, Režijski in ostali stroški. Upravičenci: vsa podjetja s posebnim poudarkom na MSP. Izvajalec: MGRT, urska.zupin@gov.si ali eureka-eurostars.mgrt@gov.siVeč informacij na voljo http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1167

 

 

 

 

Področje lesarstva:

 

Javni razpis » Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 «

Objava: 14.12.2018, rok za oddajo vlog je 20.2.2019. Višina razpisanih sredstev: 5.554.701,04 EUR. Namen: spodbujanje uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov, ustvarjanje novih delovnih mest ali rast dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Upravičenci: MSP, upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov operacije; stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije; stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Več informacij na voljo: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164

 

 

Las Ormož

http://www.las-ue-ormoz.si/2-javni-poziv-esrr/

 

 

POVRATNA SREDSTVA

 

SID banka

 

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 2)

Namen kredita je izvedba naložbenega projekta.

Cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev 1 ; • se izvaja na območju Zahodne Slovenije; • ne traja več kot 4 leta; • celotni stroški ne presegajo 25 mio EUR; • aktivnosti se niso pričele pred oddajo vloge za kredit; in • zasnovan je v skladu z veljavnimi predpisi.

Več informacij na voljo https://www.sid.si/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov-rri-2

 

 

Primorska hranilnica

 

Mikroposojila za MSP

Namen: pokrivanje stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja.

Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.

Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.

Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

Doba kreditiranja od 2 do 5 let.

Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.

Upravičene stroške za: plačila za nakup materiala, plačila za nakup trgovskega blaga, plačila za storitve, stroške dela.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev.

Rok za črpanje kredita: 45 dni od dneva odobritve kredita.

Več informacij na voljohttp://www.phv.si/index.php/poslovne-finance/mikroposojila-za-mala-in-srednje-velika-podjetja

 

 

Slovenski podjetniški sklad

 

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Višina kredit v višininajveč 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni mer

Upravičene stroške za: Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

Rok za oddajo vloge: 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019

Več informacij na voljohttps://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75

 

 

 

 

Seznam razpisov, predvidenih za objavo v letu 2019

 

NEPOVRATNA SREDSTVA

 

Področje podjetništva:

 

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij P2 v letih 2019 – 2021

Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev

Cilj: podpreti do največ 40 inovativnih start-upov

Rezultati, ki jih želimo doseči: uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, zagotovitev vstopa strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala Upravičenci: mlada, inovativna podjetja

Višina razpisanih sredstev: 2.160.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 2.160.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 400.000,00 EUR

Predvidena objava: marec 2019

Izvajalec: SPS

 

Javni razpis Razvoj in implementacija upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij 2019-2022

Namen: dvig organizacijskih, digitalnih in upravljavskih kompetenc

Cilj: pridobitev upravljavskih kompetenc na področju digitalne pismenosti, poznavanja ključnih naprednih tehnologij, razumevanja podatkov, poslovnih modelov in integracije poslovnih rešitev

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečati število podjetij, ki so uvedla funkcijo »informacijskega managerja« (CIO) oz. število podjetij, ki so na drug način povečala kompetence upravljavskih struktur s ciljem uvedbe digitalne transformacije podjetja

Upravičenci: vsa podjetja

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 2.000.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 2.000.000,00 EUR

Predvidena objava: marec 2019

Izvajalec: MGRT

 

 

Javni razpis EUREKA 2019-2023

Namen: omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4

Cilj: podjetjem omogočiti pogoje, da lahko ažurno sledijo trendom na področju podjetniške raziskovalno-razvojne dejavnosti v Evropi

Rezultati, ki jih želimo doseči: sofinancirati vsaj 10 upravičencev za izvedbo EUREKA projektov, ki sodijo na prednostna področja uporabe iz S4

Upravičenci: vsa podjetja

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 4.000.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR

Predvidena objava: maj 2019

Izvajalec: MGRT

Več informacij na voljo tukaj

 

 

Področje internacionalizacije

 

Javni razpis Poslovni klubi 2019

Namen: podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti internacionalizacije

Cilj: podporamreži slovenskih poslovnih klubov v tujini s ciljem spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva

Rezultati, ki jih želimo doseči: izvesti najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem

Upravičenci: aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov

Višina razpisanih sredstev: 350.000 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 350.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 350.000,00 EUR

Predvidena objava: februar 2019

Izvajalec: SPIRIT

Več informacij na voljo

 

Javni razpis Celovita podpora ukrepom digitalne transformacije v podjetjih 2019-2022

Namen: Spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa

Rezultati, ki jih želimo doseči: rast števila pametnih podjetij oziroma števila razvitih pametnih produktov/storitev v podjetjih (programskih rešitev, interoperabilnih platform itd.)

Upravičenci:vsa podjetja

Višina razpisanih sredstev: 10.000.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 10.000.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 6.000.000,00 EUR

Predvidena objava: marec 2019

Izvajalec: MGRT

 

Javni razpis Partnerstva 2020-2022

Namen: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza na tuje trge

Cilj: podpreti 10 partnerstev

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 2.800.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 2.800.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: SPIRIT

 

Javni razpis Krepitev blagovnih znamk

Namen: spodbuditi podjetja k dvigu na globalni verigi vrednosti oz. k proizvodnji končnih produktov, spodbuditi podjetja za prehod na tretje trge

Cilj: okrepitev prepoznavnosti nacionalne znamke Slovenia.Green.Creative.Smart oz. rast podprtih podjetij preko prepoznavnih blagovnih znamk, povečanje prihodkov od prodaje na tujih trgih

Rezultati, ki jih želimo doseči: rast podprtih podjetij oz. okrepitev blagovnih znamk, povečanje dodane vrednosti v prodaji

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 4.900.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica, vrednost 4.900.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: MGRT / SPIRIT

 

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019 – 2020

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0

Cilj:  spodbujanje podjetij k prenovi in učinkovitemu upravljanju poslovnih procesov, vitkemu poslovanju, business process managementu, dizajn managementu

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečanje dodane vrednosti MSP

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 2.100.000,00 EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: SPIRIT

 

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS 2020-2022

Namen: izvajanje brezplačnih storitev za ciljne skupine s strani subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo preko podpore MGRT oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij

Cilj: povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore in povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)

Rezultati, ki jih želimo doseči: rast števila in preživetja novoustanovljenih podjetij z višjo dodano vrednostjo, premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

Ciljna skupina: Inovativni potencialni podjetniki (inovativni študenti, pedagoški delavci, raziskovalci), nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«, hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

Upravičenci: subjekti inovativnega okolja (SIO)

Višina razpisanih sredstev: 10.130.000,00 EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: SPIRIT

 

 

Področje regionalnega razvoja

 

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2019

Namen: obnova obstoječih turističnih in gostinskih objektov, ki poslujejo vsaj 1 leto, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snovi

Cilj: podpreti60 podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva

Rezultati, ki jih želimo doseči: nižji stroški poslovanja zaradi ukrepov snovne in energetske učinkovitosti, zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP, povečanje dodane vrednosti MSP, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva

Višina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR

Predvidena objava: februar 2019

Izvajalec: MGRT

 

Javni razpis Energetska obnova degradiranih turističnih objektov – MSP 2019

Namen: obnova trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi

Cilj: podpreti 20 podjetij, ki prejmejo podporo

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečanje števila delujočih turističnih objektov na degradiranih območjih

Ciljna skupina: MSP v degradiranih območjih

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica, vrednost 4.000.000,00 EUR)

Višina izplačil v 2019: 1.500.000,00 EUR

Predvidena objava: marec 2019

 

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R v letu 2020 – 2021

Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, izboljšati poslovanje, razvojne potenciale (znižati stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja) in konkurenčnost. Zasleduje se tudi uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj: Zvišanje specifičnega kazalnika »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Rezultati, ki jih želimo doseči: 70 podprtih podjetij

Upravičenci: MSP s sedežem v problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih

Višina razpisanih sredstev: 2.500.000,00 EUR

Predvidena objava: september 2019

Izvajalec: SPS

 

 

Področje turizma

 

Javni razpis Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2019-2020

Namen: spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih

Cilj: pridobitev mednarodnega uveljavljenega okoljskega znaka

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečatištevilo podjetij, ki vpeljujejo trajnostni koncept poslovanja

Upravičenci: subjekti, ki opravljajo turistično dejavnost

Višina razpisanih sredstev: 50.000,00 EUR

Predvidena objava: januar 2019

Izvajalec: MGRT

 

Javni razpis Dvig kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020-2021

Namen: omogočiti pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah z aktivnostmi usposabljanja relevantnih deležnikov in dviga kompetenc za dosego večje konkurenčnosti. Z javnim razpisom se želi doseči tudi višja promocijska učinkovitost vodilnih destinacij.

Cilj: dvig konkurenčnosti destinacij oz. posledično MSP-jev, dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj, razvoj konkurenčnih turističnih produktov

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečaniprilivi in prihodituristov

Upravičenci: deležniki iz vodilnih destinacij

Višina razpisanih sredstev: 3.800.000,00EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: MGRT

 

Javni razpis Spodbude za MSP-je v turizmu 2020- 2023

Namen: spodbuditi MSP-je na področju turizma k razvoju oz. preoblikovanju turističnih proizvodov in načina poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi), izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu

Cilj: dvig konkurenčnosti in pospešitev trajnostnega načina poslovanja MSP-jev s področja turizma, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečatištevilo pridobljenih mednarodno uveljavljenih okoljskih certifikatov, manjša poraba energije za objekt

Upravičenci: MSP- vzhodna kohezijska regija

Višina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR

Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR

Predvidena objava: junij 2019

Izvajalec: MGRT

 

Javni razpis Integralni turistični produkti 2019

Namen: spodbuditi podjetja k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji

Cilj: dvig konkurečnosti MSP-jev, dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj, razvoj konkurenčnih turističnih produktov

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečani prilivi in število prihodovturistov

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR

Predvidena objava: pogojno, če bo na razpolago zadostna višina sredstev

Izvajalec: MGRT

 

 

Področje lesarstva:

 

Javni razpis Kocles 3.0 – 2019

Namen: razvoj kadrov v lesni industriji s poudarkom na trženju in digitalizaciji

Cilj: usposabljanjanajmanj 1000 kadrov preko različnih programov

Rezultati, ki jih želimo doseči: spodbuditi podjetja k izobraževanju o učinkovitih strategijah trženja in jih usposobiti za digitalizacijo

Ciljna skupina: MSP, ki imajo registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali C31 Proizvodnja pohištva

Višina razpisanih sredstev: 600.000,00 EUR

Predvidena objava: februar 2019

Izvajalec: Javni štipendijski sklad

 

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov« 2.0 2019-2020

Namen: spodbujati uvajanje ali povečanje proizvodnje polproizvodov z namenom zapolnjevanja manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečanje zaposlenosti, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP

Upravičenci: MSP, ki imajo registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali C31 Proizvodnja pohištva

Višina razpisanih sredstev: 10.500.000,00 EUR

Število odpiranj v 2019: 4 (1 v prvi polovici in 3 v drugi polovici 2019, vrednost posameznega odpiranja je odvisna od porabe sredstev)

Predvidena objava: april 2019

Izvajalec: SPS

 

 

POVRATNA SREDSTVA

 

Področje regionalnega razvoja

 

Javni razpis  – Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z veliko brezposelnostjo v RS 2019 (BP2)

Namen: Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih

Cilj: Dvigniti konkurenčnost na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih z ustvarjanjem delovnih mest, vzpostavitvijo poslovnih enot, razširitvijo obstoječih poslovnih enot, diverzifikacijo proizvodnje oz. bistveno spremembo v poslovnem procesu

Rezultati, ki jih želimo doseči: Spodbujanje podjetniške aktivnosti z začetnimi investicijami na upravičenih območjih

Ciljna skupina: MSP

Višina razpisanih sredstev: 4.300.000,00 EUR.

Objava: konec leta, predvidoma november 2019

Izvajalec: SRRS – Slovenski regionalni razvojni sklad.