Domov » Avtorji in pravno obvestilo

Avtorji in pravno obvestilo

Občinski svet je na svoji seji sprejel Odlok o glasilu Občine Središče ob Dravi in imenoval:

Uredniški odbor občinskega glasila »Sredica«:

Jelka Zidarič Trstenjak – v.d. odgovorne urednice
Samo Žerjav – namestnik odgovorne urednice
Samo Kočevar
Danica Žerjav
Urška Panič
Jana Čavničar
Stanko Zebec

Določila odloka in naše želje so, da bi Sredica postala skupek strnjenih informacij o življenju v naši občini, o delu občinskih organov, javnih zavodov, društev in organizacij. V naše domove naj bi vsaj štirikrat letno prinašala poročila in slike z različnih prireditev, intervjuje, literarne prispevke občanov, zanimivosti in razvedrilo, oglasna sporočila in seveda z vašo pomočjo – pisma bralcev. Namen občine, da zagotavlja javnost svojega dela in povečuje možnost občanov aktivno sodelovati pri razvoju lokalne skupnosti, bo dosežen le z vključevanjem vseh organizacij in posameznikov s svojimi prispevki v obliki poročil, mnenj, odzivov in komentarjev. Naš skupni cilj pa bo dosežen, če bo temeljil na svobodi izražanja, nedotakljivosti, varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različnost ter raznolikost vsebin.

Programska_zasnova.pdf Število odpiranj:
Pišite nam: urednistvo@sredisce-ob-dravi.si
PRAVNO OBVESTILO

Pravice intelektualne lastnine To Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.sredisce-ob-dravi.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je občina Središče ob Dravi. Znak občina Središče on Dravi je varovan kot storitveni oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana. Omejitev uporabe informacij in gradiv, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.sredisce-ob-dravi.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.
Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.sredisce-ob-dravi.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Občina Središče ob Dravi ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.sredisce-ob-dravi.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost občina Središče ob Dravi za vse primere izključena.
Omejitev odgovornosti
Občina Središče ob Dravi se bo trudila, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar občina Središče ob Dravi niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Občina Središče ob Dravi se bo trudila za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta.
Občina Središče ob Dravi lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.