Domov » Občinski svet » Seje občinskega sveta » Gradivo za seje OS

Gradivo za seje OS

Mandatno obdobje 2018 – 2022

 

Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

 

Gradivo za 5. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Gradivo za 4. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

 Gradivo za 3. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predlog komisije za odlikovanja
Predlog svet za preventivo in vzgojo
Predlog VO GODENINCI
Predlog VO OBREŽ
Predlog VO GRABE
Predlog VO SREDIŠČE
Predlog VO ŠALOVCI
PREDLOG ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
PREDLOG ODBORA ZA FINANCE, PREMOŽENJE IN PRORAČUN
PREDLOG ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO
PREDLOG POŽARNEGA ODBORA
PREDLOG STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

Gradivo za 2. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Središče_elaborat_odv_čisč_2019
splosni-del-dpp_2019
splosni-del-2019
sklep_odvajanje_ciscenje_subvencije-2019_sr
sklep_odpadki_2019_sr
sklep_o-seznanitvi-s-porocilom-gjs-voda
sklep_o-seznanitvi-s-porocilom-gjs-odpadne-komunalne-vode
sklep_o-seznanitvi-s-porocilom-gjs-odpadki
sklep_o-dolocitvi-cene-za-vodo_2019_sr
sklep_-o-dolocitvi-cene-odvajanje_ciscenje_2019_sr
sklep-za-sprejem-odloka-o-dolocitvi-stroskov-lokacijske-preveritve
sklep-za-predlog-odloka-o-dolocitvi-takse-za-obravnavo-zasebnih-pobud-za-spremembo-namenske-rabe-prostora
sklep-subvencija-voda-_2019_sr
sklep-o-prenehanju-veljavnosti-pravilnika-o-dodeljevanju-socialnih-pomoci
sklep-o-potrditvi-odloka-o-proracunu-2019
sklep-o-dolocitvi-takse-za-obravnavo-zasebnih-pobud-za-spremembo-namenske-rabe-prostora-v-odloku-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-sredisce-ob-dravi
sklep-o-dolocitvi-stroskov-lokacijske-preveritve-v-obcini-sredisce-ob-dravi
posebni-del-dpp_2019
posebni-del-2019
odlok-dop-predlog_2019_popravek
odlok_stroski-pobude_sredisce-ob-dravi_2-branje
odlok_stroski-lokacijske-preveritve_sredisce-ob-dravi_2-branje
obrazlozitev-osnutka-odloka-nusz_v4_201812
nusz_sredisceobdravi_cone_20181211
nusz-odlok_nov_v2-obcina-sredisce-ob-dravi-2-branje-2018
nrp_dpp_2019
elaborat_voda_2019
elaborat_2019_ormozsv-tomazsredisce-ob-dravi_koncna

Mandatno obdobje 2014 – 2018

Gradivo za 31. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

NRP_predlog 2019
Odlok_stroški lokacijske preveritve_središče ob dravi_04072018
Odlok_stroški pobude_središče ob dravi_04072018
ODLOK-PREDLOG_2019
Posebni del predloga proračuna_2019
PREDLOG ZA NAKUP NEPREMIČNIN
Predlog kadrovskega načrta
PREDLOG ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
Splosni del predloga proračuna_2019

Gradivo za 30. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

CENIK ZA VRTEC NAVIHANČEK
Poročevalec-6-2018
PREDLOG SKLEPA ZA POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
Sklep o potrditivi Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom
Sklep o potrditivi Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož
SKLEP O POTRDITVI porabe viškov iz vrtca za investicije
Sklep o smereh štipendiranja 2018 2019
Sklep za predlog odloka o medobčinski upravi občin prvo branje
Višina štipendij v šol 2017_2018

Gradivo za 29. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

PREDLOG ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
Predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa 2017
Predlog kadrovskega načrta
PREDLOG ZA NAKUP NEPREMIČNIN
III. Načrt razvojnih programov
II. Posebni del proračuna
II. Posebni del proračuna (2)
I. Splošni del proračuna
I. Splošni del proračuna (1)
Bilanca stanja 2017

Gradivo za 28. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Drav

ČISTOPIS ODLOKA O OŠ ZA SPREJEM 2018
KONČNO REVIZIJSKO POROČILO ZA 2017
Ocena izvajanja OPV-Središče ob Dravi v letu 2017
OSNUTEK_odlok_KP_sredisce 1 branje
Predlog Odloka o ustanovitvi SOU SP
PREDLOG ODLOKA O VOLIŠČIH 2 branje
Predlog sklep o potrditvi odloka o določitvi volilnih enot 2018
Predlog sklep o potrditvi odloka OŠ SREDIŠČE
Predlog sklep o potrditvi odloka SKUPNA OBČINSKA UPRAVA SPODNJE PODRAVJE
Predlog sklep oseznanitvi z revizijskim poročilom
Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV Središče ob Dravi v letu 2017
Predlog sklepa za OVK
Soglasje k številu oddelkov v vrtcu
Vloga za število oddelkov

Gradivo za 27. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Odlok SOU SP z obrazložitvijo
OSNUTEK odlok KP Središče 1 branje
Por-LETNO-KOP-2017-končno
PREDLOG ODLOKA O VOLIŠČIH
Predlog sklepa o predloga odloka skupna obč.upr, spodnem podravju 1 branje
Predlog sklepa o uvrstitivi projekta v NRP
PREDLOG ZA FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
SKLEP-GJS-2017-Letno kopališče
Strokovne_podlage_KP_Središče_ob_Dravi_ZRSVN_OE_MB_AK_
Informacija o trendih varnostnih pojavov

Gradivo za 3. izredno sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predlog sklepa za potrditev cen pomoč na domu CSO
Soglasje za potrditev cen pomoč na domu CSO

Gradivo za 26. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Letno poročilo Središče ob Dravi 2017
PLINOVOD
Predlog novega odloka o priznanjih občine. dopolnitev doc
Predlog novega odloka o priznanjih občine
Predlog novega PRAVILNIKA o priznanjih občine
Predlog SKLEP ZA RAZPIS. za gospodarstvo doc
Predlog sklepa za vrednost točke stavbno zemljišče 2017
Predlog sklepa o razpisu za kmetijstvo
Predlog sklepa za podpis soglasja k prenosu koncesije plin
Predlog Sklep-soglasje kredit v ZD Ormož
Predlog za spremembo odloka o knjižnici FK meška
Sklep o seznanitvi s poročilom LEK
Vloga zd za kredit

Gradivo za 25. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

DOPOLNJEN Program odvajanje in čiščenje 2018-2021 dopolnitev občina Središče ob Dravi
Elaborat odv. čišč.2018 Središče
PREDLOG ZA NAKUP NEPREMIČNIN
Predlog KADROVSKI NAČRT 2018
Predlog letni program kulture 2018
Predlog Letni program športa 2018
Predlog odlok KP Središče 2 BRANJE
Predlog sklepa o potrditvi programa odvajanja in čiščenja vode 2018_2020
Predlog sklepa o potrditvi programa z ločeno zbranimi frakcijami za leto 2018
PREDLOG ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI pdf
Sklep o določitvi cene odvajanje čiščenje 2018 SR
Sklep odvajanje čiščenje SUBVENCIJE 2018_SR

I-splosni-del-proračuna
II-posebni-del-proračuna
III-načrt-razvojnih-programov
splosni-del
posebni-del
predlog-kadrovski-nacrt-2018
predlog-za-prodajo-nepremicnin
predlog-za-nakup-nepremicnin
sklep-o-potrditvi-odloka-o-proracunu-2018
odlok
obrazlozitve

Gradivo za 24. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Elaborat cene odpadki
Elaborat cene voda 2018
Obrazložitev odloka nusz v2
Odlok NUSZ 1.branje

Predlog sklep potrditev tehničnega pravilnika za smeti
Predlog sklep odpadki 2018_Sr
Predlog sklepa voda subvencija 2018_Sr
Predlog sklepa o določitvi cene za vodo 2018 Sr
Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki ZV 8.11.2017
Tehnicni pravilnik končna 20.11.2017

Gradivo za 23. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

I-splošni del proračuna
II-posebni del proračuna
III-načrt razvojnih programov
Obrazložitve
Odlok predlog
Predlog za nakup nepremičnin
Predlog kadrovski načrt 2018
Predlog o sprejemu predloga proračuna za leto 2018
Predlog za prodajo nepremičnin

Gradivo za 22. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Sklep o prodaji nepremičnin 2017
Sklep o nakupu nepremičnin 2017
Predlog za povečanje deleža v CSO
Cenik za vrtec Navihanček

Gradivo za 21. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Odlok spremembe
I-splošni del proračuna
II-posebni del proračuna
Obrazložitve 2016
Osnutek odlok kp Središče_db_dd_8_5_17
Poslovno poročilo za leto 2016
Predlog novega odloka 2017
Predlog oblikovanja skupin za 2017 18.priloga 1 zadnja verzija
Predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa 2016
Vloga k vrsti in številu oddelkov – zadnja verzija

Gradivo za 20. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

APPRA_Proračunske postavke
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Letno poročilo_Središče ob Dravi.2016 pdf
Ocena izvajanja OPV-Središče ob Dravi v letu 2016
ODLOK-PREDLOG
Predlog KADROVSKI NAČRT 2017
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017
Predlog sklepa o potrditvi Odloka o rebalansu prorač.2017doc
Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV Središče ob Dravi v letu 2016
Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017
Predlog sklepa za potrditev DIIP_Ureditev trg Grabe
PREDLOG ZA FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Rebalans_OBRAZLOŽITVE RAZLIK
Sklep o seznanitvi s poročilom LEK
Sklep_o seznanitvi s poročilom GJS smeti
Sklep_odpadki_2016_SR

Gradivo za 19. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Elaborat voda
Odlok kulturna dediščina 2.branje
Sklep za podelitev priznanj 2017
Sklep odvajanje čiščenje 2017
Sklep odvajanje čiščenje subvencije 2017
Sklep voda 2017
Sklep voda subvencija 2017

Gradivo za 18. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predlog sklepa za nakup PS VRTEC NAVIHANČEK
Predlog sklepa o potrditvi statuta JZ LEKARNA Ormož
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest
Predlog sklepa o načinu gjs ceste 2 branje
Predlog sklepa o načinu gjs ceste 2 branje (3)
Predlog sklep za višino štipendij
Predlog sklep za višino štipendij (2)
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 2 branje
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 2 branje (1)
Predlog odloka o načinu ceste 2 branje
Predlog Letni program športa 2017
Predlog letni program kulture 2017
KMETIJSTVO poročilo komisije o razdelitvi sredstev
Gospodarstvo -KONTROLE,28.10.2016
Gospodarstvo 2016-KONČNO POROČILO
Dopis drsi za odlok o kategorizaciji
1317_elaborat_sprememb_srediŠČe_od_april_2016

Gradivo za 17. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
KADROVSKI NAČRT 2017
OBRAZLOŽITVE
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje
ODLOK
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017
Predlog sklepa o občinskem prostorskem načrtu občine Središče ob Dravi (SD OPN2)
Predlog sklepa o potrditvi predloga o spremembah in dopolnitvah Odloka za ZAVOD ZA INFORMIRANJE
Predlog sklepa o potrditvi statuta JZ ZD Ormož
Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017
Predlog sklepa Sklepa odlok o spremembi odloka glasbena šola Ormož
Predlog sklepa za imenovanje direktorja radia Ormož
Sklep o SPREJEMU predloga proračuna za leto 2017
Poročevalec-7-2016
Sd_opn_2_spremembe
SPREMEMBE STATUTA 2016 z obrazložitvijo

Gradivo za 16. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predloga odlokov za vodo Poročevalec-6-2016
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o kategorizaciji cest 1 branje
Predlog sklepa o potrditvi predloga o spremembah in dopolnitvah Odloka za ZD ORMOŽ
Predlog odloka o podelitvi koncesije za javne ceste 1 branje
Predlog odloka o načinu ceste
PREDLOG Odlok_o_kategorizaciji_obcinskih_cest
PREDLOG odlok_kulturna dediščina_osnutek_19012016
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
E100379C

Gradivo za 15. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

DIIP-a za JP 803-601 Šalovci_2
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OSKRBO S PITNO VODO
ORMOŽ Odlok o načinu opravljanja gjs oskrbe s pitno vodo v občini Ormož Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
Predlog sklepa za potrditev DIIP
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DIIP-a
Predlog sklep o seznanitvi s poročilom LEK
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI. 2 branje
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU Z KOMUNALNIMI ODPADKI
predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Letno poročilo_Središče ob Dravi
DIIP-a za JP 803-601 Šalovci_2