Domov » Občinski svet » Seje občinskega sveta » Gradivo za seje OS

Gradivo za seje OS

Gradivo za 20. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

APPRA_Proračunske postavke
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Letno poročilo_Središče ob Dravi.2016 pdf
Ocena izvajanja OPV-Središče ob Dravi v letu 2016
ODLOK-PREDLOG
Predlog KADROVSKI NAČRT 2017
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017
Predlog sklepa o potrditvi Odloka o rebalansu prorač.2017doc
Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV Središče ob Dravi v letu 2016
Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017
Predlog sklepa za potrditev DIIP_Ureditev trg Grabe
PREDLOG ZA FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Rebalans_OBRAZLOŽITVE RAZLIK
Sklep o seznanitvi s poročilom LEK
Sklep_o seznanitvi s poročilom GJS smeti
Sklep_odpadki_2016_SR

Gradivo za 18. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predlog sklepa za nakup PS VRTEC NAVIHANČEK
Predlog sklepa o potrditvi statuta JZ LEKARNA Ormož
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest
Predlog sklepa o načinu gjs ceste 2 branje
Predlog sklepa o načinu gjs ceste 2 branje (3)
Predlog sklep za višino štipendij
Predlog sklep za višino štipendij (2)
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 2 branje
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 2 branje (1)
Predlog odloka o načinu ceste 2 branje
Predlog Letni program športa 2017
Predlog letni program kulture 2017
KMETIJSTVO poročilo komisije o razdelitvi sredstev
Gospodarstvo -KONTROLE,28.10.2016
Gospodarstvo 2016-KONČNO POROČILO
Dopis drsi za odlok o kategorizaciji
1317_elaborat_sprememb_srediŠČe_od_april_2016

Gradivo za 17. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
KADROVSKI NAČRT 2017
OBRAZLOŽITVE
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje
ODLOK
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017
Predlog sklepa o občinskem prostorskem načrtu občine Središče ob Dravi (SD OPN2)
Predlog sklepa o potrditvi predloga o spremembah in dopolnitvah Odloka za ZAVOD ZA INFORMIRANJE
Predlog sklepa o potrditvi statuta JZ ZD Ormož
Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017
Predlog sklepa Sklepa odlok o spremembi odloka glasbena šola Ormož
Predlog sklepa za imenovanje direktorja radia Ormož
Sklep o SPREJEMU predloga proračuna za leto 2017
Poročevalec-7-2016
Sd_opn_2_spremembe
SPREMEMBE STATUTA 2016 z obrazložitvijo

Gradivo za 16. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

Predloga odlokov za vodo Poročevalec-6-2016
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah
Predlog sklepa o potrditvi predloga odloka o kategorizaciji cest 1 branje
Predlog sklepa o potrditvi predloga o spremembah in dopolnitvah Odloka za ZD ORMOŽ
Predlog odloka o podelitvi koncesije za javne ceste 1 branje
Predlog odloka o načinu ceste
PREDLOG Odlok_o_kategorizaciji_obcinskih_cest
PREDLOG odlok_kulturna dediščina_osnutek_19012016
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
E100379C

Gradivo za 15. redno  sejo Občinskega sveta Središče ob Dravi

DIIP-a za JP 803-601 Šalovci_2
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OSKRBO S PITNO VODO
ORMOŽ Odlok o načinu opravljanja gjs oskrbe s pitno vodo v občini Ormož Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
Predlog sklepa za potrditev DIIP
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DIIP-a
Predlog sklep o seznanitvi s poročilom LEK
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI. 2 branje
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU Z KOMUNALNIMI ODPADKI
predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Letno poročilo_Središče ob Dravi
DIIP-a za JP 803-601 Šalovci_2