Domov » Pravni predpisi » Obrazci in vloge

Obrazci in vloge

Seznam vlog
Vloga – uporaba dvorane Sokolana
Vloga za izdajo potrdila o nanenski rabi zemljišča
Vloga – novorojenci
Vloga – prijava obratovalnega časa gostinskega lokala, kmetije
Vloga za podaljšani čas gostinskega lokala
Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči
Vloga za plakatiranje
Obvestilo o izvedbi javne prireditve
Obrazec za prijavo divjega odlagališča
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Vloga za postavitev obvestilne signalizacije
Vloga – soglasje k projektni dokumentaciji
Vloga – soglasje za gradnjo v varovalnem pasu
Vloga za izdajo soglasja za podvrtanje ceste
Vloga za izdajo soglasja na premični tržnici
Vloga za izdajo soglasja za zaporo javne površine
Vloga za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja
Vloga za spremembo občinskega prostorskega načrta
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo
Finančni načrt – Obrazec 2015
Finančni načrt – Obrazec 2016
Finančni načrt – Obrazec 2017
Finančni-načrt – Obrazec 2018
Vloga oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo