Domov » Tag Archives: Razpis

Tag Archives: Razpis

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2017

Kmetijsko gospodarstvo

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 13/2016 ) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ... Bolj obsežno »

J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2017

Rast gospodarstva

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277  Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 13/2016), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Gasilska oprema

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2017. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Jan Dworak TVP Kultura

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2017. Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Šport

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2017. Bolj obsežno »

Javni razpis – Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Razpis

Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2016/2017

Denar

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št.  27/08 )  in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa ... Bolj obsežno »