Domov » Tag Archives: Razpis

Tag Archives: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019. Bolj obsežno »

RAZPISI štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2019

S ponosom vas obveščamo, da tudi letos Ustanova dr. Antona Trstenjaka skupaj s partnerji razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k napredku in blaginji prostora med Muro in Dravo. Bolj obsežno »

Modernizacija cest v občini Središče ob Dravi

Navodila ponudnikom in obrazci za pripravo ponudbe SKUPNA REKAPITULACIJA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VZOREC POGODBE Cesta proti Jelovici popisi Cesta Šalovci popisi Cesta v Mladinski ulici popisi Bolj obsežno »

Dopolnjen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter v skladu z  16. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih ... Bolj obsežno »