Domov » Tag Archives: Razpis (page 2)

Tag Archives: Razpis

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2020. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2020. Razpisna dokumentacija kultura 2020 Bolj obsežno »

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom,  VIŠJI ... Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Središče ob Dravi za leto 2020

Na podlagi Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2020  (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/19 ) na podlagi 5. člena Pravilnika  o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 13/19), ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, Občina Središče ob Dravi objavlja Bolj obsežno »

Javni razpis za štipendiranje

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)  in na podlagi 5. člena Čistopisa Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 13/19 )  in Odloka o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2019 ( Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19),2. in 3. členaPravilnika o koncesijah na ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019. Bolj obsežno »