Domov » Tag Archives: Razpis (page 9)

Tag Archives: Razpis

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2016. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Bolj obsežno »

Aktualni razpis za bančne kredite z garancijo RGS Podravje

Mariborska razvojna agencija je v Uradnem listu RS št. 41 / 2015,  dne 12.6.2015, objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje, s spremembami v Uradnem listu RS št. 43/2015 z dnem 19. 6. 2015. Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2015/2016

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/08 ) in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2015 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa ... Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Bolj obsežno »

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Središče ob Dravi. V letu 2015 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom: Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva Bolj obsežno »

Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Središče ob Dravi v šolskem letu 2015/2016.

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1l), Občina Središče ob Dravi (v nadaljevanju naročnik), vabi zainteresirane in ustrezne ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za oddajo javnega naročila »Izvajanje prevozov šolskih otrok ... Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2015. Bolj obsežno »