Domov » Pravni predpisi » Preprečevanje korupcije

Preprečevanje korupcije

Načrt integritete občina Središče ob Dravi
Pravilnik o preprečevanju korupcije v občini Središče ob Dravi
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
Resolucija o preprečevanju korupcije v RS
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pojasnilo v zvezi z uporabo prehodne določbe – tretjega odstavka 83. člena ZIntPK, ki velja za nepoklicne župane in podžupane
Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. clen ZIntPK)
Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja
Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK
Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK
Zloženka – načrt integritete
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Vzorec izjave o lastniški strukturi ponudnika
Tabela – funkcionarji
Tabela – javni uslužbenci