Domov » Predlogi občinskih predpisov

Predlogi občinskih predpisov

Predlogi odlokov 2019

Predlogi občinskih predpisov in odlokov v letu 2019 Predlog pravilnika o pokroviteljstvu občine 2019 PREDLOG ČISTOPISA PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU ČISTOPIS PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU Bolj obsežno »

Predlog odlokov junij 2016

Predlogi odlokov in pravilnikov so v postopku sprejema. Po obravnavi delovnih teles občinskega sveta jih bo obravnaval še občinski svet. Občani in druga zainteresirana javnost lahko poda pobude, predloge in mnenja k posameznim predlogom občinskih predpisov do 30.7.2016 na e-naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si Predlog odloka o načinu vzdrževanja ceste Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest Predlog odloka o podelitvi koncesije za javne ... Bolj obsežno »

Predlog odlokov april 2016

CENIK-letno kopališče 2016 Podelitev koncesije Predlog o nagradah članom OS in delovnih teles PREDLOG o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odp PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ... Bolj obsežno »

Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Središče ob Dravi

Predlogi odlokov in pravilnikov so v postopku sprejema. Po obravnavi delovnih teles občinskega sveta jih bo obravnaval še občinski svet. Občani in druga zainteresirana javnost lahko poda pobude, predloge in mnenja k posameznim predlogom občinskih predpisov na e-naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si Bolj obsežno »

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Lipje

Predlogi odlokov in pravilnikov so v postopku sprejema. Po obravnavi delovnih teles občinskega sveta jih bo obravnaval še občinski svet. Občani in druga zainteresirana javnost lahko poda pobude, predloge in mnenja k posameznim predlogom občinskih predpisov na e-naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si Bolj obsežno »

Osnutek statuta občine Središče ob Dravi

Predlogi odlokov in pravilnikov so v postopku sprejema. Po obravnavi delovnih teles občinskega sveta jih bo obravnaval še občinski svet. Občani in druga zainteresirana javnost lahko poda pobude, predloge in mnenja k posameznim predlogom občinskih predpisov na e-naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si Bolj obsežno »